Βλάβες του τενοντίου στροφικού πετάλου στους κολυμβητές