Ρήξη δικεφάλου βραχιονίου μυός

Η ρήξη της περιφερικής κατάφυσης του βραχιονίου τένοντα, αποτελεί μια σπάνια οντότητα και αντιστοιχεί περίπου στο 10% των ρήξεων του βραχιονίου δικεφάλου μυός.

Άτομα που ασχολούνται με έγερση σημαντικού βάρους και με ανταγωνιστικά αθλήματα (άρση βαρών κλπ), είναι πλέον ευπρόσβλητα. Ακόμα πιο σπάνιο είναι το γεγονός της αμφοτερόπλευρης ρήξης του τένοντα στον αγκώνα, αλλά σαφώς αποτελεί μια υπαρκτή οντότητα. 

Η θεραπεία της πλήρους ρήξης στην κατάφυση του δικεφάλου βραχιονίου σε νεαρά άτομα και σε αθλητές είναι κατά βάση χειρουργική, με σκοπό να βελτιωθεί και πιθανά να αποκατασταθεί η δύναμη του υπτιασμού και της κάμψης στον αγκώνα.

Από τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές, σαφώς η επανακαθήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα είναι η πλέον κατάλληλη. Στις χειρουργικές τεχνικές γίνεται χρήση μιας ή και δύο τομών. Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν περιλαμβάνουν βλάβη στο οπίσθιο μεσόστεο νεύρο, συνοστέωση μεταξύ κερκίδας και ωλένης, έκτοπο οστεοποίηση κατά μείζονα λόγο και ανέρχονται σε ποσοστό 14-30%. Θα παρουσιάσουμε την μέθοδο καθήλωσης ρήξης του περιφερικού άκρου του δικεφάλου τένοντα με χρήση endobutton στο κερκιδικό όγκωμα και με μια χειρουργική τομή.

Ο ασθενής μας σε ύπτια θέση στο χειρουργικό τραπέζι και υπό γενική αναισθησία. Κάνουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων χρήση ισχαίμου περίδεσης. Γίνεται μια εγκάρσια χειρουργική τομή 4-5 εκατ., 2-3 εκατ. περιφερικά από την πρόσθια καμπτική πτυχή του αγκώνα. Κινητοποιούμε και “ψαρεύουμε” τον κομμένο τένοντα, γεγονός δυνατό σε οξείες ρήξεις των πρώτων 15-20 ημερών. Τοποθετούμε στο ελεύθερο άκρο του τένοντα ένα ισχυρό ράμμα Ethibond no 5 ή ράμματα Fiberwire no 2 κλπ, το οποίο είναι σε συνέχεια στην άκρη του (τύπου FiberLoop) ή κάνουμε εμείς έναν κόμπο. Η πρώτη είσοδος στον τένοντα είναι περίπου 5 εκατ. από το περιφερικό του άκρο. Κάθε είσοδος στον τένοντα ισχυροποιεί και σταθεροποιεί την προηγουμένη και φθάνοντας στο τέλος κόβοντας την βελόνη, δημιουργούνται δύο ιδίου μήκους τμήματα ραμμάτων, τα οποία και εισάγουμε στις δύο κεντρικές οπές του endobutton. Νεαροποιούμε την άκρη του τένοντα.

Στην συνέχεια μεταξύ του βραχιονοκερκιδικού και του προσθίου βραχιονίου μυών, προστατεύοντας το έξω προσθιο-βραχιόνιο υποδόριο νεύρο, με οδηγό και την θήκη του ρηγχθέντος τένοντα, φθάνουμε στο δικεφαλικό όγκωμα. Χρειαζόμαστε πολύ λεπτούς χειρισμούς, ώστε να βρούμε το σημείο αυτό με ασφάλεια. Κρατάμε το αντιβράχιο πλέον σε πλήρη έκταση και πλήρη υπτιασμό εντοπίζοντας το σημείο απόσπασης του τένοντα. Καθαρίζουμε την περιοχή του ογκώματος, από υπολείμματα του τένοντα και ένα 2,5 mm K-wire εισάγεται κάθετα στο συγκεκριμένο σημείο και στους δύο φλοιούς. Επιβεβαιώνουμε την ορθή θέση με C-arm και στην συνέχεια κάνουμε νέο drill με 4,5mm, canulated drill bit και στους δύο φλοιούς, ώστε να είναι δυνατόν να περάσει το endobutton. Στην συνέχεια κάνουμε και μόνο στον πρόσθιο φλοιό οπή, με χρήση canulated drill bit, διαμέτρου ίση με την διάμετρο του καταφυτικού τμήματος του τένοντα (πχ 7,0-7,5-8,0 mm). Δημιουργούμε τραχύτητα στον εγγύς φλοιό της κερκίδας και στην συνέχεια ρίχνουμε αρκετό ορό υπό τάση και πλένουμε την περιοχή, με στόχο την αποφυγή παραμονής οστικών τεμαχιδίων που μπορεί να μας δημιουργήσουν έκτοπο οστούν ή/και συνοστέωση κερκίδας και ωλένης.

Τοποθετούμε στις περιφερικές οπές του button δύο λεπτά ράμματα οδηγούς, που θα χρησιμεύσουν για το πέρασμα του δια της κερκίδας. Με την χρήση ενός μη αιχμηρού οδηγού που είναι εφοδιασμένος στην μια περιφερική άκρη του με οπή και στην οποία έχουμε βάλει τα λεπτά αυτά ράμματα-οδηγούς, με το αντιβράχιο σε πλήρη υπτιασμό και με τον αγκώνα σε κάμψη 70-90 μοιρών, περνάμε το button δια της κερκίδας και το ελέγχουμε με την αφή μας, διαμέσου μιας μικρής τομής που κάνουμε στο οπίσθιο τμήμα του αντιβραχίου στο δέρμα, κατά την έξοδο του ειδικού οδηγού, ελέγχοντας ότι βρίσκεται στον οπίσθιο φλοιό της κερκίδας. Έλκουμε με ελεγχόμενη αντίσταση τα ράμματα που είχαμε τοποθετήσει στις κεντρικές οπές του endobutton, προοδευτικά και με αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών και σε πλήρη υπτιασμό του αντιβραχίου, μέχρι ο τένοντας να εισχωρήσει στο οστούν της κερκίδας εξ ολοκλήρου. Στο σημείο αυτό παίρνουμε το ένα ράμμα με μια ελεύθερη βελόνα και τον ακινητοποιούμε δια την μάζας του, κάνοντας κόμπους. Κάνουμε κινήσεις στον αγκώνα και σε πλήρες εύρος κάμψης, έκτασης, υπτιασμού και πρηνισμού. Επιβεβαιώνουμε την θέση του button με την χρήση C-arm. Πλένουμε καλά το τραύμα, τοποθετούμε ράμματα στο υποδόριο και στην συνέχεια και στο δέρμα.

Στην συνέχεια τοποθετούμε έναν οπίσθιο βραχιονοπηχεοκαρπικό σε γωνία κάμψης στον αγκώνα 90 μοιρών και σε ουδέτερη θέση για 3-4 εβδομάδες. Τον νάρθηκα μετά την πρώτη εβδομάδα, ο ασθενής, με τις οδηγίες μας, τον αφαιρεί 2-3 φορές την ημέρα, ώστε να κινητοποιείται η περιοχή και εκτελώντας κινήσεις παθητικές και χωρίς έκλυση πόνου. Στις 12-15 ημέρες αφαιρούμε τα ράμματα, ενώ στις 3-4 εβδομάδες αφαιρούμε και τον νάρθηκα, επιτρέποντας κινήσεις της καθημερινότητας, αλλά αποφεύγοντας την έγερση βάρους για 6 εβδομάδες. Στους 2 μήνες αρχίζουν προοδευτικά ασκήσεις ενδυνάμωσης του άκρου και η επιστροφή του ασθενούς μας σε εντονότερες δραστηριότητας, ενώ άρση βάρους τοποθετείται στους 5-6 μήνες, με πρόοδο στην ένταση, ποσότητα και διάρκεια του. Στον συγκεκριμένο ασθενή έγινε επανακαθήλωση ρήξης του τένοντα αμφοτερόπλευρα.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.